wersja językowa: pl | en
2020-11-24
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 1/HyprSTEP/11/2020

 

 

W związku z realizacją projektu „Development of novel hybrid process based on graphene modified smart textile filters and polymer membranes for advanced wastewater treatment" (akronim: HyprSTEP) finansowany przez NCBiR w ramach programu  M-ERA.NET, Polymemtech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

Zakup i dostawę Aparatu do pomiaru rozkładu wielkości cząstek w roztworach

 

 

Kod i nazwa wspólnego słownika zamówień (CPV):

38300000-8 – Przyrządy do pomiaru

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza


 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Polymemtech Sp. z o.o.  

Adres Siedziby: ul. Wołodyjowskiego 46; 02-724 Warszawa

NIP: 5262897258

Strona www: http://www.polymemtech.pl

Osoba do Kontaktu:

Daniel Polak

Adres e-mail: d.polak@polymemtech.pl

Telefon: +48661361198

 

 I - MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania na stronie www: http://www.polymemtech.pl

 

II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53).
 3. Dane osobowe przekazane zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w  Załączniku 1.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

 

 

III – Przedmiot Zamówienia

 

Aparat do pomiaru rozkładu wielkości cząstek w roztworach:

-        zakres pomiarowy: co najmniej od 7 nm do 800 µm

-        źródło światła: laser półprzewodnikowy (długość fali nie większa niż 405 nm)

-        detektor światła: elementy detekcyjne na laser światła fioletowego złożony z co najmniej 84 części

-        wymiary: nie większe niż 68 cm x 30 cm x 43 cm

-        ciężar: nie większy niż 32 kg

-        możliwość rozbudowy: o przystawkę do pomiarów stężonych roztworów – co najmniej do 15%, oraz o przystawkę do pomiarów próbek o małej objętości (do 8 ml)

-        pomiar: z interwałem nie większym niż 1 sekunda, wynik pokazywany w czasie rzeczywistym

-        zgodny z normami ISO 13320 oraz JIS Z 8825-1

 

Podajnik próbki do pomiaru próbek ciekłych umożliwiający:

-        pomiar rozkładu wielkości cząstek w zakresie co najmniej od 7 nm do 800 µm

-        pomiar prób o objętości 100 ml, 200 ml i 300 ml

-        Wymiary: nie większe niż 40 cm x 52 cm x 43 cm

-        Ciężar: nie większy niż 18 kg

 

Dodatkowo podajnik musi być wyposażony w:

−     łaźnię dyspersyjną z mieszadłem

−     podłączenie podajnika próbki do jednostki głównej przez złącze USB

−     ultradźwięki, o częstotliwości co najmniej 25 kHz, moc co najmniej 40 W

−     układ zasysania próbki z szybkością przepływu do co najmniej 2000 cm3/min

−     układ opróżniania próbki

 

Próbki wzorców do kalibracji aparatu – wzorzec MBP 1-10 lub równoważny

 

Zestaw komputerowy umożliwiający obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych.

 

IV –Oprogramowania

Oprogramowanie:

-        posiadające funkcje samo-sprawdzania działania aparatu

-        pozwalające obliczać rozkład wielkości cząstek oraz rozkład ich mas

-        umożliwiające wygładzanie, obliczenia statystyczne, ponowne obliczenia rozkładu cząstek z co najmniej 200 danych wyjściowych,

-        umożliwiające dopasowanie funkcji rozkładu Rosin-Rammler’a oraz logarytmicznej Gaussa

-        możliwość prezentacji rozkładu wielkości cząstek w postaci wykresu 3D

-        automatyczne obliczanie współczynnika załamania światła w oparciu o metodę reprodukcji rozkładu natężenia światła (light intensity distribution reproduction method)

 

Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający.

Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu.

W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych.

 

 

V - Gwarancja

- co najmniej 12 miesięcy

 

VI – Warunki Dostawy

 

-  koszty transportu, instalacji, szkolenie z obsługi sprzętu i oprogramowania dla 3 osób w cenie oferty

-  dostawa – nie później niż 20 styczeń 2021r.

- miejsce dostawy: Polymemtech  Sp. z o.o.  ul. Królewska 23; 05-816 Reguły

 

VII - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot, którego przedmiot prowadzonej działalności (PKD oferty), jest zgodny z przedmiotem zapytania ofertowego.
 2. Zapisy będą weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta zawartego we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
 3. W przypadku stwierdzonej wątpliwości co do potencjału oferenta zgodnie z zapisami pkt VII.1, zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie oceny ofert, dodatkowych dokumentów potwierdzających potencjał np. referencje, protokoły odbiorów itp.
 4. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

a)       Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)       Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
 2. W przypadku powiązania, o którym mowa w pkt. 4 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
 3. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
 4. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta.
 5. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

 

VIII - SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć we wskazanym terminie, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego wraz z wszystkimi załącznikami.
 2. Złożona oferta oraz załączniki musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych.
 4. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto i brutto.
 5. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia Zapytania Ofertowego.
 6. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
 9. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:

 

a)    w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do oddziału Zamawiającego):

Polymemtech  Sp. z o.o.

Adres: ul. Królewska 23; 05-816 Reguły

b)    w formie elektronicznej - skan dokumentów wysłany na adres e- mail: office@polymemtech.pl do dnia 02.12.2020r godz.16:00

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2020r godz.16:00
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX - ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 1. W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do oferenta z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania 
  (w całości lub części) bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.
 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
 5. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 6. W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert Oferentom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
 7. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.
 8. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

X - ZAŁĄCZNIKI

 

a)       Załącznik nr 1: Szczegółowy opis zamówienia

b)      Załącznik nr 2: Formularz oferty

c)       Załącznik nr 3: Wzór Umowy

d)      Załącznik nr 4: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

e)      Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym2015-10-15
Wyróżnienie dla naszego Projektu

Projekt: „Opracowanie technologii oczyszczania i zamykania obiegu wody stosowanej w procesie szczelinowania z wykorzystaniem technologii membranowych", który realizujemy w ramach programu Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim zestawieniu "15 kreatywnych w nauce"

Osoby odpowiedzialne:

prof. Wojciech Piątkiewicz, dr inż. Maciej Szwast (kierownik projektu)

Magazyn "Brief" wyróżnił 15 projektów, które w praktyce realizują transfer wiedzy z uczelni do biznesu. Kryteria wyboru projektów dotyczyły nie tylko ich nowatorskości oraz zaawansowania technologicznego, ale przede wszystkim sposobu, w jaki te są realizowane na poziomie biznesowym. Doceniono te inicjatywy, które mogą być przedstawiane jako przykład skutecznej współpracy komercyjnej naukowców i przedsiębiorców oraz te, które w praktyce realizują ideę transferu wiedzy i technologii do szeroko pojmowanego świata biznesu.

Zestawienie "15 kreatywnych w nauce" dostępne jest w sierpniowym wydaniu magazynu "Brief"

 

00eureka

2013-05-07
I konkurs Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy rozstrzygnięty

Miło nam poinformować, że PolymemTech otrzymał dofinansowanie w ramach I konkursu „Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy” zdobywając jedną z najlepszych punktacji w procesie oceny merytorycznej. 

Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy to program, który jest częścią wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Jest on ukierunkowany na wsparcie dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej, prowadzących do opracowania i komercjalizacji innowacyjnych technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego. Głównym celem programu jest rozwój technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce i ich wdrożenie w działalności gospodarczej operujących w Polsce przedsiębiorstw.

Polymemtech określił technologie wspomagające proces wydobycia kopalin w Polsce jako jeden z kluczowych elementów swojej strategii B&R. Jest to wynikiem posiadanej wizji rozwoju tej linii produktowej i odpowiada na zapotrzebowanie branży wydobywczej na nowe rozwiązania zwiększające efektywność realizowanych procesów oraz bezpieczeństwo w kontekście ochrony środowiska.

blue-gas

Informacje branżowe
więcej
Realizacje
zadzwoń i dowiedz się więcej +48 22 115 11 40

PolymemTech Sp. z o.o.
ul. Wołodyjowskiego 46
02-724 Warszawa

NIP: 5262897258
REGON: 140166539